Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA  do realizowanych procesów rekrutacyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 106 z siedzibą w Warszawie ul. Trocka 4, e-mail: sekretariat@przedszkole106.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD_as@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w obecnym procesie rekrutacji Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z ustawą Karta Nauczyciela i ustawą Kodeks Pracy;

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres bieżącej i przyszłych rekrutacji przeprowadzonych w okresie jednego roku od przesłania aplikacji i następnie zostaną trwale usunięte Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie dobrowolne;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DO UMOWY NAJMU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole nr 106, ul. Trocka 4, 03-563 Warszawa
 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  w zakresie działania a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email: IOD_as@dbfotargowek.pl a także na piśmie na adres siedziby Administratora .
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
  6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy i realizacji zawartej umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 5. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 6. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej na piśmie z Administratorem umowy powierzenia.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia umowy
 8. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz
  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   a)         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda,
   nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy.
  3. Pani/Pana dane nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

   

   

  Zapoznałem się ………………………………………………………..

   

  podpis Zleceniobiorcy

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych, w zakresie szerszym niż wskazanym w przepisach prawa przez Przedszkole nr 106 w celu przeprowadzenia aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

 
 
 

kontakt

Przedszkole nr 106

ul. Trocka 4
03-563 Warszawa
tel./fax: (022) 679-67-99
e-mail: sekretariat@przedszkole106.pl
 
 
 
  Error gathering analytics data from Google: Not FoundLiczba odsłon: (ostatnie 30 dni)