Klauzula informacyjna do realizowanych procesów rekrutacyjnych

KLAUZULA INFORMACYJNA  do realizowanych procesów rekrutacyjnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 106 z siedzibą w Warszawie ul. Trocka 4, e-mail: sekretariat@przedszkole106.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD_as@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres administratora;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w obecnym procesie rekrutacji Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego w związku z ustawą Karta Nauczyciela i ustawą Kodeks Pracy;

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres bieżącej i przyszłych rekrutacji przeprowadzonych w okresie jednego roku od przesłania aplikacji i następnie zostaną trwale usunięte Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie dobrowolne;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 
 
 

kontakt

Przedszkole nr 106

ul. Trocka 4
03-563 Warszawa
tel./fax: (022) 679-67-99
e-mail: sekretariat@przedszkole106.pl
 
 
 
  Error gathering analytics data from Google: Not FoundLiczba odsłon: (ostatnie 30 dni)