Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DO UMOWY NAJMU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole nr 106, ul. Trocka 4, 03-563 Warszawa

 1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  w zakresie działania a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email: IOD_as@dbfotargowek.pl a także na piśmie na adres siedziby Administratora .
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
  6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy i realizacji zawartej umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a). organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b). inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej na piśmie z Administratorem umowy powierzenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia umowy tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
  są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
   z przepisów prawa;
   d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda,
  nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy.
  9). Pani/Pana dane nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Zapoznałem się ………………………………………………………..

 

podpis Zleceniobiorcy

 

 
 
 

kontakt

Przedszkole nr 106

ul. Trocka 4
03-563 Warszawa
tel./fax: (022) 679-67-99
e-mail: sekretariat@przedszkole106.pl
 
 
 
  Error gathering analytics data from Google: Not FoundLiczba odsłon: (ostatnie 30 dni)