Optymistyczne przedszkole

Wśród zgiełku codzienności, pośpiechu oraz szarej rzeczywistości coraz trudniej znaleźć nam  powód do uśmiechu i pozytywnych myśli. My, dorośli jesteśmy przemęczeni, zestresowani, a także pełni pesymizmu, w najlepszym przypadku próbujemy realistycznie podchodzić do teraźniejszości. Czasem patrząc na dzieci  zastanawiamy się „skąd w nich tyle radości, energii i optymizmu?” No właśnie – skąd?
Czyżby pozytywne podejście do świata i niczym niezmącona radość były częścią naszego istnienia? Czy tracimy z każdym dniem po szczypcie optymizmu? Jak poradzić sobie z natłokiem zmartwień i smutków? Sprawa jest prosta – trzeba wyzwolić w sobie dziecięcy optymizm i pozytywne myślenie. I choć nam, dorosłym może wydać się to trudne i czasochłonne to nie jest to niemożliwe!
Allan Loy Mc Ginnis powiedział: „Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją”.
To  jedno zdanie powinno uświadomić nam wszystkim, jak niewiele wystarcza do szczęścia. W wychowaniu przedszkolnym istotne będzie zatem wychowanie małych optymistów będących otwartymi na świat i innych ludzi oraz świadomymi siebie i własnej wartości. Propozycją godną polecenia jest program autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot pt.„Optymistyczne Przedszkole”.

Nasze Przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego Programu pt. “OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE”, którego autorkami są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot.

Program ma na celu wychowanie optymisty – teraz dziecka, a w przyszłości człowieka dorosłego, uśmiechniętego, pogodnego, pomysłowego, doskonale radzącego sobie w różnorodnych sytuacjach.

Program skierowany jest do dzieci, nauczycieli i rodziców i składa się z 7 modułów:

– Wychowanie
– Rozwijanie inteligencji wielorakich
– Tworzenie odpowiednich warunków rozwoju dzieci
– Ocena umiejętności dzieci
– Optymistyczni rodzice
– Optymistyczny personel
– Promocja placówki

NASZ HYMN OPTYMISTY

Przedszkolakiem optymistą

Każdy z nas od dziś chce być

Bawić się i wiedzieć wszystko

I z przygodą w zgodzie żyć.

 

Uśmiechniętym lub wesołym

Przedszkolak każdy może być

Bo uczucia i emocje

Rozpoznawać umie w mig.

 

Najważniejsze to na co dzień

Blaskiem szczęścia z dala lśnić

Chcemy radość dawać wszystkim

OPTYMISTĄ bądź i Ty!!!

 

 

 
1 X 2014 r program „Optymistyczne przedszkole” został zgłoszony jako innowacja do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie

Nazwa innowacji: „Optymistyczne przedszkole”.
Autorzy: Mirella Nawrot, Irena Dzierzgowska.
Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna.
Data wprowadzenia: 1.10.2014r.
Data zakończenia: 01.02.2015r.
Miejsce realizacji: Przedszkole nr 106, ul. Trocka 4, 03 – 563 Warszawa.
Zakres innowacji: 5 oddziałów przedszkolnych, rodzice, personel przedszkola.
Koszt innowacji :we własnym zakresie.

Spis treści
1. Opis innowacji.
2. Cele innowacji.
3. Termin innowacji
4. Metody i formy pracy.
5. Oczekiwane efekty.
6. Ewaluacja innowacji.
1. Opis innowacji :
Przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko zdobywa potrzebną wiedzę i umiejętności przygotowujące do podjęcia nauki czytania i pisania w szkole podstawowej. Przede wszystkim jednak to tutaj dziecko kształtuje swoje umiejętności społeczne i emocjonalne. Po raz pierwszy uczy się funkcjonowania w grupie, porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, rozwija poczucie bezpieczeństwa w relacjach z innymi oraz poczucie własnej wartości. Ważne jest, aby dzieci już od najmłodszych lat, jak najlepiej orientowały się w tym co dobre i co złe, potrafiły się zgodnie bawić i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu i na ulicy. Istotna jest również odporność emocjonalna, warunkująca umiejętność racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.
Powyższa innowacja zgodna jest z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. 2014 poz. 803 ) oraz oparta jest na treściach edukacyjnych zawartych w realizowanym Programie wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu” Jolanty Wasilewskiej, Jolanty Wieruckiej, wyd. WSiP.
Allan Loy Mc Ginnis powiedział: „Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją”.
Ogólnopolski Program “Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Pani Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot ma na celu wychowanie optymisty – teraz dziecka, a w przyszłości człowieka dorosłego, uśmiechniętego, pogodnego, pomysłowego, doskonale radzącego sobie w różnorodnych sytuacjach. W Przedszkolu nr 106 wprowadzamy całą społeczność przedszkolną w świat wartości bliskich nam wszystkim, które ukazujemy poprzez okazywanie uczuć, radości, szacunku, akceptacji, tolerancji, wiary w siebie i drugiego człowieka. Wprowadzamy dzieci i dorosłych w tajemniczy świat baśni, muzyki i tańca poprzez różnorodne działania. Przewodnikami w tym tajemniczym świecie są nauczyciele, a dziecko najważniejszą osobą, którą trzeba wyposażyć w wartości szczególnie mu bliskie: prawdę, dobro i piękno.
Główna myśl autorek programu i jego przesłanie:

“Wierzymy, że nasze dzieci mogą stać się wspaniałymi ludźmi, niezależnymi, prawymi, szlachetnymi, że będą zdolne do współpracy, uprzejme, szczere i współczujące, że ich życie będzie bogate wewnętrznie. Wierzymy, że będą potrafiły dbać o swoje prawa, bronić własnych przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi, że będą optymistami”.
Program skierowany jest do dzieci, rodziców, personelu przedszkola, składa się z 7 modułów:
• Wychowanie – Jak optymistycznie wychować dziecko?
• Inteligencje wielorakie – Diagnozujemy inteligencje dziecka.
– Inteligencja językowa
– Inteligencja logiczno-matematyczna
– Inteligencja muzyczna
– Inteligencja wizualno-przestrzenna
– Inteligencja przyrodnicza
– Inteligencja kinestetyczna
– Inteligencja interpersonalna
– Inteligencja intrapersonalna

• Kariera – Jak przygotować paszport do kariery dziecka?
• Gotowość szkolna – Testy dla pięciolatka i sześciolatka.
• Doskonalenie nauczycieli – Praca w zespołach rady pedagogicznej.
• Rodzice – Szkolimy rodziców.
• Promocja – Dbamy o najlepsze warunki Twojego dziecka.
2. Cele innowacji:

a) Cele ogólne (wynikające z podstawy programowej):
• kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych bądź trudnych sytuacjach oraz do godnego znoszenia porażek,
• kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej,
• troska o zdrowie dzieci, zachęcanie do uczestnictwa we wspólnych zabawach, warsztatach, spotkaniach,
• wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

b) Główne cele:
• tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi,
• rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów,
• swobodne wyrażanie próśb i oczekiwań przez dzieci,
• rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości,
• uczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach,
• rozwijanie zainteresowań i talentów,
• uczenie życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni,
c) Cele szczegółowe innowacji:

W stosunku do dziecka
• kształtowanie postaw interpersonalnych dziecka,
• kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
• kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w relacjach z innymi osobami,
• pokonywanie nieśmiałości w nawiązaniu nowych przyjaźni,
• kształtowanie umiejętności pomocy innym: młodszym, słabszym,
• rozwijanie pozytywnego odczucia w kontakcie z innymi,
• wzbudzenie poczucia zaangażowania oraz radości ze wspólnie wykonywanych zadań,
• zaspokojenie własnych potrzeb,
• rozwijanie pewności siebie,
• rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

W stosunku do dorosłych (rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych)
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych,
• wzbogacanie warsztatu pracy,
• kształtowanie rozwoju dziecka do podjęcia nauki w szkole w sferze społeczno-
emocjonalnej,
• obserwacja dzieci podczas organizowanych wspólnych zajęć,
• organizacja warsztatów dla dzieci i rodziców,
• organizacja warsztatów dla nauczycieli i personelu obsługowego,
• integracja rodziców i personelu przedszkola.
3. Termin realizacji innowacji: od 1.10.2014 r. do 1.02. 2015 r.
Działania będą prowadzone dla wszystkich dzieci z Przedszkola nr 106, ich rodziców, nauczycieli oraz przedszkoli zaproszonych do udziału w konkursie plastycznym „Mój ulubiony bohater literacki”. Podsumowanie konkursu plastycznego odbędzie się podczas Konferencji „Czytanie kluczem do wiedzy i sukcesu dziecka” w Domu Kultury Świt w dniu 29.10.2014r. Harmonogram zaplanowanych działań ze względów organizacyjnych może ulec modyfikacji.
4 . Metody i formy pracy
Podczas zaplanowanych działań dzieci będą bawiły się w grupie oraz z rodzicami w zależności od realizowanych zagadnień z wykorzystaniem różnych metod. Inne formy pracy to spotkania z ciekawymi ludźmi, np. wspólne warsztaty.
Metody:
• Podające – pogadanka, opowiadanie itp.
• Problemowe – konwersacje, z użyciem metod aktywizujących
• Praktyczne – np. pokaz
• Eksponujące – np. film
• Programowane – z użyciem komputera, tablicy multimedialnej.

5. Oczekiwane efekty.
W wyniku czteromiesięcznego cyklu dziecko:
• nauczy się budować konstruktywne więzi
• rozwinie umiejętności nawiązywania kontaktów
• będzie swobodnie wyrażać prośby i oczekiwania
• rozwinie optymizm, poczucie własnej wartości
• nauczy jak radzić sobie w różnych sytuacjach
• rozwianie zainteresowania i talenty
• nauczy życzliwości, empatii, pomagania innym oraz przyjaźni.
6. Ewaluacja innowacji
Ewaluacja innowacji będzie realizowana w formie ankiet, zdjęć i filmików. Celem ewaluacji będzie uzyskanie informacji na temat rozwoju dziecka w sferze społeczno-emocjonalnej, oczekiwań rodziców i nauczycieli. Ankietowani będą rodzice oraz nauczyciele a wyniki w formie sprawozdania zostaną przedstawione dyrektorowi przedszkola oraz rodzicom po zakończeniu innowacji. Ankiety pozwolą na porównanie zamierzonych celów z osiągniętymi rezultatami, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy i zaplanowanie w przyszłości działań z uwzględnieniem uwag i spostrzeżeń ankietowanych.
Narzędzia badawcze:
• kwestionariusz ankiety dla rodziców
• kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
• dokumentacja fotograficzna, filmowa
• wywiady z dziećmi

Efektem pracy będzie publikowanie artykułów, zdjęć na stronie internetowej naszego Przedszkola oraz w gazetce „Tęczowe słoneczko”. Podsumowaniem będzie stworzenie prezentacji, która zostanie przedstawiona rodzicom na zebraniu.
Literatura:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Dz. U. 2014 poz. 803) Inteligencja emocjonalna – D. Goleman

 
 
 

kontakt

Przedszkole nr 106

ul. Trocka 4
03-563 Warszawa
tel./fax: (022) 679-67-99
e-mail: sekretariat@przedszkole106.pl
 
 
 
  Error gathering analytics data from Google: Not FoundLiczba odsłon: (ostatnie 30 dni)