Rekrutacja

Rekrutacja dzieci urodzonych w latach 2008-2010
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/2014
Organizacja edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2013/2014
Wychowanie przedszkolne realizowane jest w:
• publicznych przedszkolach samorządowych – prowadzonych przez m.st. Warszawę,
• publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne podmioty,
• niepublicznych przedszkolach,
• oddziałach przedszkolnych w publicznych samorządowych szkołach podstawowych
-prowadzonych przez m.st. Warszawę,
• oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inne podmioty,
• oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych,
• innych formach wychowania przedszkolnego.
Edukacją w przedszkolach samorządowych objęte są dzieci trzy-cztero-pięcioletnie,
a w niektórych przedszkolach również dzieci sześcioletnie.
W szkołach podstawowych organizuje się oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich.
Jeżeli warunki organizacyjne szkoły na to pozwalają to do szkolnych oddziałów przedszkolnych przyjmowane są również dzieci pięcioletnie.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2007 roku), które w roku szkolnym 2013/2014 nie rozpoczną spełniania obowiązku szkolnego, będą kontynuowały edukację przedszkolną w placówce, w której będą funkcjonowały oddziały przedszkolne dla 6-latków.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2008 roku), obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć lat.
Dla dzieci pięcioletnich zostały przygotowane miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w niektórych szkołach podstawowych w dzielnicy zamieszkania dziecka. Rodzice pięciolatków mogą również ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły poza dzielnicą zamieszkania, jednak pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci zamieszkałe w danej dzielnicy.
Rekrutacja do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań, zwanego dalej Systemem.
System umożliwia:
• sprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
• optymalne wykorzystanie miejsc,
• przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z zastosowaniem jednolitych zasad i kryteriów.
Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone zgodnie z ustalonymi
w m.st. Warszawa zasadami i kryteriami prowadzenia rekrutacji, w terminach określonych
w harmonogramie.
Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:
• data i godzina wprowadzenia danych dziecka do Systemu,
• data i godzina wydrukowania formularza zgłoszenia dziecka,
• data i godzina złożenia formularza w przedszkolu/szkole,
• data i godzina zatwierdzenia formularza przez dyrektora,
nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci urodzonych w latach 2008-2010
www.edukacja.warszawa.pl
1. W elektronicznej rekrutacji biorą udział dzieci zamieszkałe w Warszawie.
2. Dzieci 2,5 letnie (ur. w 2011 r.) mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola
w rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.
3. Dzieci spoza Warszawy mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca we wrześniu 2013 r.
4. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.
5. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2012/2013
• Rodzice dzieci urodzonych w latach 2008-2010, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, mogą złożyć potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, na druku pobranym
z serwisu Biura Edukacji lub bezpośrednio w przedszkolu.
• Dane dziecka kontynuującego edukację wprowadza do Systemu dyrektor przedszkola.
Rekrutacja dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
• Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/
do dowolnej liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą zapisy dzieci z określonego rocznika.
• Rodzice układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji.
• Przedszkole lub szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
• Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu:
o wprowadzają dane dziecka do Systemu,
o drukują wypełniony formularz zgłoszenia, a następnie, po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji).
• Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
o pobierają formularz zgłoszenia w dowolnym przedszkolu/szkole,
o wypełniają go odręcznie i składają – po podpisaniu – w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji)
o informacje zawarte w formularzu wprowadza do Systemu dyrektor tego przedszkola/szkoły.
• Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego:
o podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
o podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym,
o za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu z informacjami w Systemie oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia formularza odpowiedzialni są dyrektorzy przedszkoli/szkół.
• Dyrektor przedszkola/szkoły ustala kolejność dzieci na liście kandydatów ubiegających się o przyjęcie na podstawie spełnianych kryteriów kwalifikacyjnych.
• Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają potwierdzenie woli zapisu
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
• W przypadku odmownej decyzji dyrektora, wydanej dla dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia, rodzice mogą składać odwołanie do burmistrza dzielnicy. Odwołanie składa się za pośrednictwem dyrektora przedszkola/szkoły, który wydał decyzję.
• W przypadku niezakwalifikowania dziecka do przyjęcia, z powodu braku miejsc,
do żadnego ze wskazanych w formularzu przedszkoli/szkół rodzice mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły, w którym pozostały wolne miejsca.
• Decyzję o przyjęciu dziecka na wolne miejsce podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.
• Rekrutacja na wolne miejsca prowadzona jest przez cały rok.
6. Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych w rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i przyjętych w rekrutacji oraz możliwości organizacyjnych przedszkola.

7. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego• Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań w terminach i na zasadach opisanych powyżej.• Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które organizują oddziały integracyjne oraz dowolnej liczby przedszkoli/szkół, które organizują oddziały ogólnodostępne dla dzieci z określonego rocznika.

• Rodzice układając listę wybranych przedszkoli/szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wybierają:
o najpierw grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne
lub
o najpierw grupy rekrutacyjne ogólnodostępne, a następnie grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Wypełniony formularza rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
• Do formularza dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

 

 
 
 

kontakt

Przedszkole nr 106
ul. Trocka 4
03-563 Warszawa
tel./fax: (022) 679-67-99
e-mail: sekretariat@przedszkole106.pl
 
 
 
  Liczba odsłon: (ostatnie 30 dni)