tel/faks (022) 679-67-99 sekretariat@przedszkole106.pl

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 106 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.przedszkole106.pl
Data publikacji strony internetowej: 2011.06.15
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.01

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 2. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 3. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 4. Niektóre zdjęcia mogą nie być opisane tekstem

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.03.12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.23
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – Przedszkole Nr 106 w Warszawie, e-mail:sekretariat@przedszkole106.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 022 679 67 99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przedszkole nr 106 zlokalizowane jest w Warszawie, przy ul. Trockiej 4.
 2. Aby dostać się na teren przedszkola należy zadzwonić domofonem oraz dzwonkiem przy drzwiach wejściowych. Furtkę i drzwi otwiera się za pomocą karty lub przez pracownika.
 3. Budynek Przedszkola jest parterowy z jednym wejściem, do którego prowadzą schody oraz podjazd. Podjazd ma bardzo mały kąt nachylenia, nie ma przy nim poręczy.
 4. Do pomieszczeń administracyjnych należy przejść przez szatnie i korytarz, brak barier architektonicznych na tym odcinku.
 5. W przedszkolu znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 6. Na teren placówki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej na język migowy na miejscu lub online.
 8. Przedszkole nie dysponuje miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

Kompletny raport o stanie deklaracji dostępności można pobrać klikając poniżej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Skip to content