tel/faks (022) 679-67-99 sekretariat@przedszkole106.pl

Statut Przedszkola 106

 

STATUT PRZEDSZKOLA NR 106 DZIELNICY TARGÓWEK

 st. WARSZAWY Trocka 4


Spis treści

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne (§1 –  §3) ……………………………………………………………………………………..  2
ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania przedszkola (§ 4 – §8) ………………………………………………………………………………..  4
ROZDZIAŁ 3 Sposób realizacji zadań przedszkola (§9 – §13 ) ………………………………………………………………..   7
ROZDZIAŁ 4 Formy współdziałania z rodzicami (§14) …………………………………………………………………………. 11
ROZDZIAŁ 5 Organy przedszkola oraz ich kompetencje(§15 -§18 ) ………………………………………………………  12
ROZDZIAŁ 6 Organizacja pracy przedszkola (§19 – § 23) ……………………………………………………………………… 16
ROZDZIAŁ 7 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola (§24 – §27) ……………………………………………………… 18
ROZDZIAŁ 8 Prawa i obowiązki dzieci (§28 – §29) ………………………………………..……………………………………..  22
ROZDZIAŁ 9 Postanowienia końcowe (§30) ………………………………………………………………………………………. 32

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 i 1954),
 4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908),
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli  z dnia 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 2020 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   (Dz. U.
  2020 poz. 1386),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017r., poz. 1147),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci
  i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616),
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 r. poz. 1646),
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1652),

§ 2

 1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
 • przedszkolu/placówce – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 106 z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Trockiej 4, 03-563 Warszawa;
 • Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola nr 106 w Warszawie;
 • Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 106 w Warszawie;
 • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku ( U. z 2017, poz. 59);
 • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 106 w Warszawie;
 • Wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne;
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • Nauczycielu – wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono grupę w przedszkolu;
 • organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa, w nim Dzielnica Targówek z  siedzibą   Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa;
 • MEN – należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 3

 1. Przedszkole używa pieczęci:
 • okrągłej – małej z godłem państwa i napisem w otoku:
  „Przedszkole nr 106 w Warszawie”;
 • podłużnej z napisem:

Przedszkole nr 10603-563 Warszawa, ul. Trocka 4tel./fax: (22) 679-67-99.

 1. Przedszkole używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji przedszkola zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.
 2. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.
 3. Przedszkole używa skrótu: P106.

 ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania przedszkola

§ 4

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze.
 2. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 3. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy jednostki i jej rozwoju organizacyjnego. Działania te dotyczą:
 • efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
 • organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
 • tworzenia warunków do rozwoju i aktywności dzieci;
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • zarządzania przedszkolem.
 1. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie
  rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
 2. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
 • pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;
 • promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;
 • organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii;
 • umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem szkolnym;
 • udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;
 • umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
 • zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale

§ 5

 1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola.
 4. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka niezwłocznie, w formie pisemnej, z uwzględnieniem form, okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 5. Rodzice dziecka, które ma zostać objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną zobowiązani są wyrazić pisemną zgodę na jej udzielenie.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami dziecka, rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
 7. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i
  wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 8. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 6

 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 2. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;
 • dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
 • dostosowanie warunków organizacji nauczania, wychowania i opieki;
 • dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem.
 1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną określają przepisy Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635).
 1. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne
  przepisy.

§ 7

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

§ 8

 1. Przedszkole organizuje zajęcia religii.
 2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii  jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

  ROZDZIAŁ 3

Sposób realizacji zadań przedszkola

§ 9

 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest
  w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów.
 3. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:
 • Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej;
 • informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach;
 • prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju dziecka.
 • informowanie o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami;
 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach;
 • upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach;
 • stworzenie dziecku warunków umożliwiających nabywanie umiejętności poprzez działanie, odkrywanie i badanie;
 • organizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka;
 • organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

§ 10

 1. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna
  pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
 • Dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka Ośrodka Pomocy Rodzinie;
 • jeżeli o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPR rodzic lub opiekun, Dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy;
 • jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica rada rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.

§ 11

 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu:
 • opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele;
 • rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym;
 • dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające;
 • zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe;
 • sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:
 1. w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC;
 2. w przypadku niższej temperatury, Dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
 3. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15ºC lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci;
 4. stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności.
 • dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, estetycznie podanych, zgodnych z normami żywieniowymi;
 • korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola;
 • wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków, z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,
 • w przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki, a po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie od lekarza o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola;
 • w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu, nauczycielka zobowiązana jest :
 1. udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe;
 2. niezwłocznie powiadomić Dyrektora przedszkola;
 3. powiadomić rodziców dziecka, w razie nieobecności Dyrektora – Wicedyrektora;
 4. o zaistniałym zdarzeniu poinformować drugiego nauczyciela prowadzącego grupę;
 5. sporządzić notatkę ze zdarzenia.
 6. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie
  prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia, niezwłocznie państwowego
  inspektora sanitarnego.

§ 12

 1. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
 • w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic.
 • Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;
 • przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać;
 • kryteria te uwzględnia się przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek;
 • osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel;
 • każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu;
 • z w/w regulaminem są zapoznani rodzice;
 • każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi;
 • każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”;
 • rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce;
 • w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren;
 • każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi;
 • przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
 • jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie Dyrektora przedszkola;
 • teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony;
 • Dyrektor raz w roku dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa;
 • z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 13

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby przez nich upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić inną pełnoletnią osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać pełne dane osobowe osoby odbierającej, nr i serię dowodu osobistego oraz podpis. Upoważnienie jest skuteczne w danym roku szkolnym uczęszczania dziecka do przedszkola i może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.
 3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać pracownikowi placówki, który odprowadzi je do sali zajęć. Od momentu przekazania odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi przedszkole.
 4. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe /sentencję sądu/.
 7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby upoważnionej do odbioru dziecka (np. upojenie alkoholowe lub wskazujący na spożycie środków odurzających) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 8. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola reguluje „Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 106 w Warszawie”, z uwzględnieniem:
 • sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy;
 • zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola oraz wzór upoważnienia;
 • trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

 ROZDZIAŁ 4

Formy współdziałania z rodzicami

§ 14

 1. Rodzice mają prawo do:
 • uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
 • dostępu do informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowywania ich dzieci;
 • rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dziecka;
 • wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych;
 • partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola;
 • zapoznania się z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale;
 • wyrażania i przekazywania opinii i wniosków na temat pracy przedszkola Dyrektorowi, organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, np. Radę Rodziców;
 • uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka.
 1. Rodzice mają obowiązek:
 • wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;
 • starać się wzmacniać wysiłki przedszkola ukierunkowane na wszechstronny rozwój wychowanków;
 • dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę
  o przyczynach nieobecności dziecka;
 • angażować się, jako partnerzy w działania przedszkola, aktywnego udziału w wyborach
  i współdziałaniu w Radzie Rodziców;
 • informować nauczycieli i Dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka;
 • terminowo wnosić opłaty w przedszkolu wg wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący;
 • przestrzegać czasu pracy przedszkola;
 • przyprowadzać do przedszkola zdrowe dzieci;
 • zapewnić regularne uczęszczanie do przedszkola dzieciom podlegającym obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
 1. Do form współpracy przedszkola z rodzicami należą:
 • zebrania ogólne i grupowe, nie rzadziej niż trzy razy w ciągu roku szkolnego;
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, psychologiem, logopedą;
 • zajęcia otwarte, dwa razy w roku w każdym oddziale;
 • imprezy, uroczystości przedszkolne, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;
 • warsztaty i szkolenia;
 • kącik informacyjny dla rodziców;
 • wystawy prac plastycznych dzieci;
 • dni adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci, przed rozpoczęciem danego roku szkolnego.

  ROZDZIAŁ 5

Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 15

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor;
 • Wicedyrektor;[1]
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.
 1. Do kompetencji Dyrektora oraz wicedyrektora przedszkola należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością przedszkola, reprezentowanie go na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli;
 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał oraz uchwał Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
 • realizowanie ustawowych zadań zabezpieczenia i ustalanie zasad przetwarzania danych osobowych, osób, których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe uczniów, wychowanków, rodziców oraz pracowników i współpracowników Przedszkola;
 • dyrektor jako administrator, w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji. Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe osób korzystających z pomocy poradni, rodziców, opiekunów prawnych oraz pracowników i współpracowników placówki;
 • dyrektor sprawuje nadzór poprzez wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie zadań wymienionych w ust.1  pkt 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych podlega bezpośrednio administratorowi zgodnie  z przepisami prawa o ochronie danych osobowych;
 • wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi i administracji[2]
 1. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu

§ 16

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich.
 3. Do kompetencji stanowiących i opiniujących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
 • przygotowywanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go Radzie Rodziców;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców przedszkola;
 • uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, regulaminu pracy;
 • ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń dziecka z listy;
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki;
 • opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola;
 • opiniowanie wniosków Dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli;
 • opiniowanie organizacji pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;
 • opiniowanie propozycji Dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych obowiązków prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 • przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • stosowanie w praktyce przetwarzania danych osobowych zasad i czynności oraz obowiązków spoczywających na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych[3].

§ 17

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,
 • w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola;
 • opiniowanie statutu przedszkola;
 • opiniowanie w sprawie prowadzenie dodatkowych zajęć w przedszkolu;
 • wspieranie statutowej działalności przedszkola poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 18

 1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami przedszkola przez:
 • zarządzenie wewnętrzne Dyrektora przedszkola;
 • ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń na korytarzu w pierwszej części budynku przedszkola;
 • zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, rodziców z nauczycielami;
 1. Wszystkie organy przedszkola działają w oparciu  o regulaminy ich działalności oraz współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 2. Dyrektor co najmniej raz w roku organizuje wspólne spotkanie przedstawicieli organów kolegialnych przedszkola.
 3. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami przedszkola lub wewnątrz niego, Dyrektor przedszkola  jest zobowiązany do:
 • zbadania przyczyny konfliktu;
 • wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.
 1. Spory pomiędzy Dyrektorem przedszkola a innymi organami zespołu rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 ROZDZIAŁ 6

Organizacja pracy przedszkola

§ 19

 1. Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach od 6.30 do 17.00[4], za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
 2. Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego.
 3. W roku szkolnym 2020/2021 dyrektor przedszkola  ma możliwość podjęcia szybkich decyzji na podstawie aktów prawa oświatowego ustanowionego przez MEN dotyczących form realizacji podstawy programowej w wariancie:
  1. Tradycyjnym
  2. Mieszanym ( hybrydowy)tj. połączenia kształcenia stacjonarnego z kształceniem zdalnym
  3.  zdalnym[5]
 1. Przedszkole prowadzi wychowanie przedszkolne, którym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący  dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,   uzdolnień.
 3. Rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w danym roku szkolnym w zależności od potrzeb placówki i realizowanych założeń programowych.
 4. Liczba dzieci w oddziałach nie może przekraczać 25 osób.
 5. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
 6. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych zadań, a nauczyciele sprawujący opiekę w danym oddziale przyjmują całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 7. W zależności od możliwości placówki, Dyrektor dąży do zapewnienia ciągłości pracy  wychowawczej i jej skuteczności poprzez umożliwienie nauczycielowi prowadzenia swego oddziału przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
 8. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 9. Czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi wynosi:
 • około 15 minut dla dzieci 3 – 4 letnich;
 • około 30 minut dla dzieci 5-letnich i 6-letnich.
 1. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 3. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i Kuratora Oświaty zatwierdza organ prowadzący przedszkole w terminie do 30 maja danego roku.

§ 20

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej.

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA  6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna i wyrównawcza z wybranymi dziećmi, pomoc psychologiczno – pedagogiczna.8.00 – 13.00 Realizacja treści podstawy programowej8.00 – 8.15  Zabawy dowolne8.15 – 8.45 Zabawy dydaktyczne, wprowadzenie nowych gier i zabaw, utrwalanie wierszy i piosenek. Ćwiczenia poranne9.45 – 9.15 Czynności higieniczne , śniadanie9.15 – 9.45 Zajęcia kierowane, inspirowane przez nauczyciela z zakresu mowy, myślenia, wrażliwości estetycznej, ćwiczenia gimnastyczne – zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

 • 9.45 – 10.30 Zabawy spontaniczne z wykorzystaniem kącików zainteresowań
 • 10.30 – 10.45 II śniadanie, czynności higieniczne, przygotowanie do wyjścia na dwór
 • 10.45 – 11.45 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery i obserwacje przyrodnicze
 • 11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
 • 12.00 – 12.30 Obiad
 • 12.30 – 13.00 Czynności higieniczne, odpoczynek( dzieci 3,4 letnie), pomoc psychologiczno – pedagogiczna
 • 13.00 –  14.30 Zajęcia dodatkowe – zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna. Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, gry i zabawy z całą grupą
 • 14.30 – 15.00  Zabawa ruchowa, czynności higieniczne, podwieczorek
 • 15.00 – 17.00[6] Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane  do ich możliwości i potrzeb. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Prace porządkowe z kącikach zainteresowań, zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci
  Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 21

 1. W przedszkolu mogą działać wolontariusze.
 2. Za zgodą organów przedszkola na jego terenie mogą działać stowarzyszenia.
 3. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów na nauczycieli.

§ 22

 1. Przedszkole do realizacji celów statutowych posiada następujące pomieszczenia: sale dydaktyczne z
  odpowiednim wyposażeniem, korytarz, gabinet Dyrektora, szatnię, zaplecze kuchenne,
  pomieszczenia gospodarcze i sanitarne, pokój nauczycieli oraz plac zabaw z odpowiednim
  wyposażeniem.
 2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w pomieszczeniach przedszkola i na placu zabaw.
 3. Dla zapewnienia właściwych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, Dyrektor przeprowadza raz w roku szkolnym kontrolę pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w placówce, z której sporządzany jest protokół na piśmie, a jego kopia przekazywana jest organowi prowadzącemu.
 4. Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola, w
  uzgodnieniu  z Radą Rodziców.

§ 23

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla  wszystkich dzieci korzystających z
 2. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne. Szczegółowe warunki korzystania z posiłków,
  w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
 4. Opłaty za wyżywienie należy wnosić przelewem na wskazany przez Dyrektora przedszkola na nr rachunku bankowego: 52 1030 1508 0000 0005 5051 5067. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.
 5. Przedszkole zapewnia wyżywienie, na które składają się posiłki: śniadanie, drugie śniadanie w postaci owoców, warzyw i soków, obiad, podwieczorek.
 6. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 7. W przypadku nieobecności dziecka,  opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, o ile rodzic zgłosił nieobecność dziecka do godziny 8.30 danego dnia.

ROZDZIAŁ 7

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola

§ 24

 1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
 1. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:
 • realizowanie programów pracy przedszkola w powierzonych mu zadaniach;
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu; a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym;
 • komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci i osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości szkolnej;
 • organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • opieka nad powierzoną salą lekcyjną oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie;
 • przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych placówki w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom  w granicach i przepisach prawa[7]

§ 25

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 • przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka;
 • diagnozowanie logopedyczne oraz organizowanie pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci;
 • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
 • przedstawienie wniosków i zaleceń do dalszej pracy;
 • dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom, w tym zajęć specjalistycznych;
 • prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.

§ 26

 1. Do zadań psychologa należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
 • wspieranie nauczycieli w działaniach wynikających z programu wychowawczego przedszkola i programu profilaktycznego;
 • prowadzenie terapii psychologicznej;
 • współpraca z rodzicami w procesie terapeutycznym ich dzieci;
 • współpraca z nauczycielami w poszczególnych grupach;
 • w razie potrzeby kierowanie rodziców dziecka do specjalistycznych poradni, placówek służby zdrowia celem specjalistycznych konsultacji;
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27

 1. W przedszkolu tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze (administracyjne):
 • Kierownik gospodarczy;
 • sekretarka;
 1. W przedszkolu tworzy się następujące stanowiska obsługi:
 • woźna;
 • dozorca;
 • kucharz;
 • pomoc kuchenna;
 • pomoc nauczyciela;
 1. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności:
 • obsługa kancelaryjno – biurowa placówki;
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów;
 • reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań dzieci i informowanie o nich Dyrektora i nauczycieli;
 • przestrzeganie statutu i innych obowiązujących w przedszkolu aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń Dyrektora.
 1. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 2 należy w szczególności:
 • przestrzegania czasu pracy ustalonego w przedszkolu;
 • przestrzegania regulaminu pracy;
 • przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie przedszkola;
 • utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń przedszkola;
 • dbania o dobro przedszkola oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić przedszkole na szkodę,
 • dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.
 1. Pracownicy obsługi przedszkola mają obowiązek:
 • informować o zauważonych zagrożeniach, niebezpiecznych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci;
 • wspomagać nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci;
 • udzielać pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników, określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie z regulaminem pracy.
 1. Do obowiązków pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.[8]

 ROZDZIAŁ 8

Prawa i obowiązki dzieci

§ 28

 1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • różnorodności doświadczeń;
 • wypoczynku;
 • prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole;
 • pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.
 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
 • postępować zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i współżycia w grupie rówieśniczej;
 • uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
 • respektowania poleceń nauczyciela;
 • kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;
 • dbania o czystość i higienę osobistą;
 • dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience.
 1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 60 dni i niemożności wyjaśnienia powodów tej nieobecności .
 2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 3. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków, Dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:
 • zawiadomienia rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka zagrażających zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu innych dzieci przebywających w placówce;
 • zaproponowania rodzicom i dziecku odpowiedniej pomocy;
 • zawiadomienia organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie i o zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków.

§ 29

 1. Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w której stroną jest dziecko, dotyczący nieprzestrzegania praw dziecka:
 • rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni od , wraz z uzasadnieniem do Dyrektora przedszkola, który ją niezwłocznie rozpatruje;
 • jeśli skarga wniesiona jest ustnie, Dyrektor sporządza notatkę w obecności rodzica, który ją podpisuje;
 • Dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków;
 • o rozstrzygnięciu skargi Dyrektor powiadamia zainteresowana osobę pisemnie;
 • w przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi jest nie satysfakcjonujące rodzic może złożyć skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola rozpatruje Dyrektor.

ROZDZIAŁ 9

Postanowienia końcowe

§ 30

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole jest jednostką budżetową i finansowaną z budżetu miasta stołecznego Warszawa dla Dzielnicy Targówek.
 • Jednostka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł na wydzielonym rachunku dochodów; gospodarowanie tymi funduszami określają odrębne przepisy.
 • Postawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy i plan finansowy dochodów własnych, którego projekt przygotowuje dyrektor jednostki wraz z Radą Pedagogiczną.
 • dyrektor przedszkola działa jednoosobowo w zakresie zaciągania zobowiązań w wysokości kwot określonych w planie finansowym i ponosi za nie odpowiedzialność wobec organu prowadzącego jednostkę;
 • obsługę finansową i księgową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty (DBFO) dla Dzielnicy Targówek, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stojanowskiej 12/14;
 • zakres i zasady obsługi określa porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem przedszkola a dyrektorem biura finansowego;
 • zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: pracowników, rodziców i dzieci.
 2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez osoby zainteresowane, udostępnia się statut:
 • na stronie internetowej przedszkola;
 • w sekretariacie;
 • na stronie BIP przedszkola.
 1. Regulaminy działalności organów przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora przedszkola do opracowania i opublikowania ujednoliconego tekstu statutu po każdej nowelizacji.

[1] Zmiana dokonana Uchwałą Nr 06/ 2018/2019 z dnia 22.07.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu P106 na podstawie  art. 64 Prawo Oświatowe. Uchwała z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie powołania stanowiska wicedyrektora

[2] Zmiana dokonana Uchwałą Nr 06 / 2018/2019 z dnia 22 .07 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu P106 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady ( UE) Z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

[3] Zmiana dokonana Uchwałą Nr  06/ 2018/2019 z dnia 22.07.2019r  w sprawie wprowadzenia zmian do statutu P106 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady ( UE) Z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

[4] Zmiana dokonana Uchwałą Nr   / 2019/2020r  z dnia  25 08.2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian do statutu P106  na podstawie Pisma Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Be – WSP.0644.27.2020.KZI(2.KZI) z dnia 2 kwietnia 2020r dotyczącego: arkuszy organizacji przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa.

[5]  Zmiana dokonana Uchwałą Nr   / 2019/2020r  z dnia  25 08.2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian do statutu P106  na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).

[6] Zmiana dokonana Uchwałą Nr   / 2019/2020r  z dnia  25 08.2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian do statutu P106  na podstawie Pisma Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Be – WSP.0644.27.2020.KZI(2.KZI) z dnia 2 kwietnia 2020r dotyczącego: arkuszy organizacji przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa.

[7] Zmiana dokonana Uchwałą Nr  06 / 2018/2019  z dnia  22 07.2019 r.w sprawie wprowadzenia zmian do statutu P106  na podstawie roz. Parlamentu Europejskiego  i Rady ( UE) Z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
[8] Zmiana dokonana Uchwałą Nr 06/ 2018 z dnia  22.07.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu P106  na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady ( UE) Z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

 

Skip to content